Know-how to Win

JUDr. David Vöröš • ADVOKÁT

O mne

O mne

Prax v advokácii začal už ako študent v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii. Po skončení štúdia na Právnickej fakulte začal vykonávať koncipientskou praxou v advokátskej kancelárii BAJO LEGAL, s. r. o., pod odborným vedením školiteľa Doc. JUDr. Branislava Jablonku, PhD. Advokátske skúšky absolvoval v roku 2019 s vyznamenaním. Od zápisu do zoznamu advokátov ďalej spolupracuje s advokátskou kanceláriou BAJO LEGAL, s.r.o. V praxi sa venuje najmä sporovej agende, trestnému právu a komplexnému poradenstvu obchodným spoločnostiam pri výkone podnikateľskej činnosti.

Ovláda anglický a španielsky jazyk. Venuje sa publikačnej činnosti. Absolvoval postgraduálne vzdelávanie zamerané na právny systém Veľkej Británie a právo Európskej únie ako aj na obchodné právo v Európskom kontexte, to všetko pod záštitou Cambridge. Absolvoval viaceré odborné kurzy zamerané na praktický výkon advokácie pod vedením zahraničných advokátov ako aj kurzy zamerané na Európske právo v zahraničí.

Vzdelanie
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Bakalárske a magisterské štúdium) 2011 – 2016
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Rigorózne konanie) 2018
 • Cambridge British Law Centre – Diploma in UK Law and European Law 2016 – 2017
 • Cambridge British Law Centre – Commercial Law Diploma 2021 – 2022
Prax
 • 2015 stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • 2012 – 2016 právny asistent v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • 2016 – 2019 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii BAJO LEGAL, s. r. o.
 • 2020 – spolupracujúci advokát s advokátskou kanceláriou BAJO LEGAL, s. r. o.
Profesijné členstvá
 • Slovenská advokátska komora 2020
Publikačná činnosť
 • Nová právna úprava vyvlastnenia, Justičná revue 11/2016
 • Depozitná zmenka, Justičná revue 12/2018
 • Zmenkové spory podľa Civilného sporového poriadku, Bulletin SAK 12/2020
Právne oblasti

Právne

oblasti

Odovzdanie peňazí

Pripravíme Vás na hroziaci spor alebo Vás budeme zastupovať v spore už prebiehajúcom.
Budeme Vás zastupovať pred súdmi všetkých inštancií vrátane rozhodcovských súdov v sporoch oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva alebo správneho práva. Skúsenosti máme aj so zastupovaním klientov v sporoch o náhradu škody voči štátu, sporoch o ochranu osobnosti, sporoch podľa Tlačového zákona alebo v sporoch z nekalej súťaže.

Právne služby poskytujeme aj pri konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republike a Európskym súdom pre ľudské práva.

Obhajoba v trestnom konaní pri všetkých druhoch trestnej činnosti vrátane ekonomickej kriminality a obhajoby právnických osôb. Zastupovanie poškodených v trestnom konaní a právna pomoc svedkom v trestnom konaní.

Zmluva

Príprava zmluvnej dokumentácie, negociácia pred vstupom do zmluvného vzťahu. Občianske právo, obchodné právo, pracovnoprávne vzťahy, stavebné právo, nehnuteľnosti.

Korporát

Zakladanie spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, úprava vzťahov v obchodných spoločnostiach, fúzie a akvizície, likvidácia a zánik obchodných spoločností, korporátne spory.

Duševné vlastníctvo

Poradíme Vám pri prihlasovaní ochranných známok či už na Slovensku alebo v zahraničí a v prípade, ak už ochrannú známku máte zaregistrovanú pomôžeme Vám s jej právnou ochranou. Pomôžeme Vám ochrániť Vaše obchodné tajomstvo a poradíme aj v ďalších oblastiach práva duševného vlastníctva vrátane softvérového práva.

Podnikateľské projekty

Poradenstvo v oblasti regulácie podnikania. Komplexné právne poradenstvo pre rôzne podnikateľské projekty, zabezpečíme právne poradenstvo od myšlienky
až po finalizáciu a následný samotný výkon.

Vymáhanie nárokov zo zmenky, zastupovanie povinných zo zaplatenia zmenky. Právne poradenstvo v súvislosti s vystavovaním zmeniek a príprava súvisiacej zmluvnej dokumentácie.

Skúsenosti

Skúsenosti

sú základ úspechu

Medzi moje pracovné skúsenosti okrem iných patrí:

Komplexné zastupovanie spoločnosti pôsobiacej v oblasti požiarnej ochrany. Poradenstvo v rámci zmluvných vzťahov, pracovnoprávne poradenstvo, poradenstvo v rámci korporátnej agendy, zastupovanie v správnom konaní́, zastupovanie v sporoch.

Komplexné zastupovanie spoločnosti prevádzkujúcej bratislavské́ obchodné centrum: poradenstvo v rámci nájomných vzťahov a iných zmluvných vzťahov, poradenstvo v rámci korporátnej agendy, zastupovanie v sporoch.

Komplexné právne poradenstvo významnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti finančného sprostredkovania.

Zastupovanie zahraničnej spoločnosti v rozsiahlom spore v súvislosti s výstavbou továrne v Litve.

Zastupovanie klientov v zmenkových sporoch o zaplatenie zmeniek rádovo v miliónoch eur.

Zastupovanie klienta pred EUIPO (Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo) v konaní́ o námietkach voči zápisu ochrannej známky.

Zastupovanie významnej slovenskej obchodnej spoločnosti v spore o ochranu dobrej povesti a primerané finančné zadosťučinenie.

Zastupovanie vo viacerých sporoch o náhradu škody, v sporoch o zaplatenie ceny diela, v sporoch tykajúcich sa vád diela, vo vlastníckych sporoch a sporoch o vydržanie vlastníckeho pravá ako aj v ďalších.

Blog

Blog

Kontaktujte nás

Kontakt

Dohodnime si stretnutie

Sídlo kancelárie

PANORAMA CITY, Tower 1

Landererova 8

811 09 Bratislava

Ďakujeme za vašu správu. Čoskoro vás budeme kontaktovať späť.
Nastal problém pri odoslaní správy. Prosím skúste to ešte raz.